Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKÓRNA.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego Skórna.pl Klinika Medycyny Estetycznej jest: Marcin Nylec prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Nylec Praktyka Lekarska, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), z siedzibą w Katowicach, ul. Tadeusza Saloniego 1/2, 40-712 Katowice, NIP: 8722340643, Regon: 243386296. Nazwa organu prowadzącego rejestr do którego wpisana jest firma – Minister Rozwoju i Technologii.
 2. Skórna.pl Klinika Medycyny Estetycznej, ul. Tadeusza Saloniego 1/2, 40-712 Katowice
 3. Słownik pojęć:
  Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Skórna.pl Klinika Medycyny Estetycznej;
  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego Skórna.pl Klinika Medycyny Estetycznej;
  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z Marcin Nylec Praktyka Lekarska niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie internetowym;
  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.skorna.pl/sklep za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez Marcin Nylec Praktyka Lekarska;
  Towar – wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym (zwane także produktami); Usługa – wszelkie usługi prezentowane w Sklepie internetowym a wykonywane fizycznie pod adresem: Skórna.pl Klinika Medycyny Estetycznej, Katowice, ul. Tadeusza Saloniego 1/2 ;
  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Marcin Nylec Praktyka Lekarska, ul. Tadeusza Saloniego 1/2, 40-712 Katowice, NIP: 8722340643, Regon: 243386296, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);
  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

II. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu, który jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Kupującego ze Sklepem.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są oryginalnymi wyrobami wymienionych producentów oraz są fabrycznie nowe.
 5. Wszystkie usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego, są usługami wykonywanymi fizycznie pod adresem: Skórna.pl Klinika Medycyny Estetycznej, ul. Tadeusza Saloniego 1/2, Katowice.
 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu, które gwarantują sprawne i niezakłócone korzystanie z zasobów Sklepu.
 7. Informacje o Towarach i Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 8. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.
 9. Kupujący zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami polskiego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz Regulaminem, a także korzystać z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Zabronione jest w szczególności:
  1. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,
  2. podejmowanie aktywności, która ma na celu zakłócenie działalności Sklepu,
  3. wykorzystywanie Sklepu do innych celów niż cel do jakiego jest przeznaczony,
  4. przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam).

III. KONTO/PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin.
 2. Usługa Konta ma charakter nieodpłatny i jest świadczona przez czas nieokreślony.
 3. Kupujący może usunąć swoje Konto w każdym czasie. W celu usunięcia Konta należy zalogować się na swojego konto, a następnie w zakładce „ustawienia konta” odznaczyć odpowiednią opcję lub wysłać żądanie usunięcia Konta drogą elektroniczną na adres kontakt@skorna.pl. W wiadomości należy wskazać adres poczty elektronicznej jaki został podany podczas rejestracji Konta. Konto zostanie usunięte niezwłocznie po otrzymaniu żądania.
 4. Hasło do Konta nie powinno być udostępniane osobom trzecim.
 5. Zakupów można także dokonać bez rejestracji po akceptacji Regulaminu.
 6. Marcin Nylec Praktyka Lekarska może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Marcin Nylec Praktyka Lekarska za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Marcin Nylec Praktyka Lekarska.
 7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Marcin Nylec Praktyka Lekarska.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 9. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.skorna.pl/sklep i dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 10. Klient wybiera zamawiane produkty poprzez ich dodanie do koszyka.
 11. Do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zakresu wyboru produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 12. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia;
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami;
  3. wybranej metody płatności;
  4. wybranego sposobu dostawy;
  5. czasu dostawy.
 13. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 14. Wysłanie przez Klienta Zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia z Marcin Nylec Praktyka Lekarska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 15. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 16. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 17. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W sprawie wysyłek zagranicznych prosimy o kontakt ze sklepem przed złożeniem zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej inPost – koszt przesyłki dla zamówień powyżej 1000,00 PLN brutto wynosi 0,00 PLN, dla zamówień poniżej 1000,00 PLN brutto wynosi 25,00 PLN brutto.
 3. Usługi zamawiane przez Sklep realizowane są pod adresem: Skórna.pl Klinika Medycyny Estetycznej, ul. Tadeusza Saloniego 1/2 , 40-712 Katowice. W związku z powyższym zakup i opłacenie Usługi w sklepie internetowym Skórna.pl nie wiąże się z żadnymi kosztami wysyłki. Ceny Usług sprzedawanych przez sklep internetowy Skórna.pl dostępne są pod adresem: skorna.pl/sklep
 4. Czas wykonania Usług świadczonych przez Marcin Nylec Praktyka Lekarska, uzgadniany jest telefonicznie z rejestracją Kliniki pod numerem telefonu 790-790-099. Czas wykonania usług mże być również ustalony mailowo – adres e-mail to kontakt@skorna.pl
 5. Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i jego opłacenia.
 6. Termin realizacji Usług zależny jest od dostępności lekarzy wykonujących Usługę. Termin realizacji Usług może być ustalony telefonicznie lub mailowo przed lub po złożeniem Zamówienia przez Klienta
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury VAT.

IV. METODY PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 2. Klient winien opłacić zakupiony towar/towary w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.
 3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 4. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.
 5. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 6. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy informując Marcin Nylec Praktyka Lekarska o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres korespondencyjny Marcin Nylec Praktyka Lekarska. Marcin Nylec Praktyka Lekarska poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt. 1. § V.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Marcin Nylec Praktyka Lekarska przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Marcin Nylec Praktyka Lekarska o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres Marcin Nylec Praktyka Lekarska określony w pkt. 2. § I. niniejszego Regulaminu.
 10. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy Marcin Nylec Praktyka Lekarska niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Marcin Nylec Praktyka Lekarska, Marcin Nylec Praktyka Lekarska nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Marcin Nylec Praktyka Lekarska przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Marcin Nylec Praktyka Lekarska może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania nieuszkodzonego, pełnowartościowego towaru z powrotem.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 15. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 16. Zadatek za Usługę wykonywaną przez Marcin Nylec Praktyka Lekarska, a sprzedawaną przez Sklep nie podlega zwrotowi
 17. Klient może zmienić telefonicznie czas wykonania Usługi, którą zamówił przez Sklep i za którą opłacił zadatek, nie później jednak jak 5 dni przed ustalonym czasem wykonania Usługi.

VI. REKLAMACJE ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

 1. Marcin Nylec Praktyka Lekarska jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych. Marcin Nylec Praktyka Lekarska ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 2. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Reklamacje należy składać drogą mailową poprzez adres kontakt@skorna.pl
 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Marcin Nylec Praktyka Lekarska dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Marcin Nylec Praktyka Lekarska dostarczyć wadliwy towar na adres korespondencyjny Marcin Nylec Praktyka Lekarska wskazany w pkt. 2. § I. niniejszego Regulaminu.
 6. Marcin Nylec Praktyka Lekarska rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

VII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Marcin Nylec Praktyka Lekarska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Marcin Nylec Praktyka Lekarska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres: kontakt@skorna.pl
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Marcin Nylec Praktyka Lekarska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 2. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
 3. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 5. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 7. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z Marcin Nylec Praktyka Lekarska.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Marcin Nylec Praktyka Lekarska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Marcin Nylec Praktyka Lekarska, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem tych zmian.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2023 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.